sick c2000光栅

 上一页:德国sick传感器光栅C4MT-07824EAA03FE0 |   下一页:德国SICK传感器 安全光栅WL12-3P2431
sick c2000光栅
描述:

C2000安全光幕
特价供应施克(SICK)C2000系列安全光幕产品简介:由于具有很强的信号发射和接受能力,因此C2000标准型安全光幕即使在恶劣的工业条件亦可可靠运行。该装置可实时现实功能和状态信息的功能使得快速进行试运行成为可能,并可减少机械不必要的停车次数。由于该装置采用组合式的设计概念,可使装置特性与具体应用要求达到最佳匹配,因此在确保机械安全性的同时也大大提高了投资的经济型。完备的接口和服务理念使得该产品组可为该产品组可为该领域提供理想的解决方案。 

1.对射式设计.   
2.保护高度150~1800mm,宽度6m或2.5~19m.     
3.光束直径10mm,分辨率分别是20mm,30mm,40mm.    
4.响应时间7~34ms.    
5.人体工程设计,抗冲击设计,双锁匙开关设计.   
6.双安全继电器输出,全自动自检功能,LED工作状态 显示器。
型号:C2000系列(C20S-,C20E-)M2000系列(M20S-,M20E-)

应用行业:储存和输送技术木材行业纺织行业石材生产电子行业包装行业
订货信息与型号:

C20S-045102A11/C20E-045302A11 C20S-015102A11 C20E-015302A11
C20S-030102A11 C20E-030302A11 C20S-045102A11 C20E-045302A11
C20S-060102A11 C20E-060302A11 C20S-075102A11 C20E-075302A11
C20S-090102A11 C20E-090302A11 C20S-105102A11 C20E-105302A11
C20S-120102A11 C20E-120302A11 C20S-090103A11 C20E-090303A11
C20S-105103A11 C20E-105303A11 C20S-120103A11 C20E-120303A11
C20S-135103A12 C20E-135303A12 C20S-150103A12 C20E-150303A12
C20S-165103A12 C20E-165303A12 C20S-180103A12 C20E-180303A12
C20S-015104A11 C20E-015304A11 C20S-075104A11 C20E-075304A11
C20S-090104A11 C20E-090304A11 C20S-105104A11 C20E-105304A11
C20S-120104A11 C20E-120304A11 C20S-135104A12 C20E-135304A12
C20S-150104A12 C20E-150304A12 C20S-165104A12 C20E-165304A12
C20S-180104A12 C20E-180304A12 C20S-015202A11 C20E-015302A11
C20S-030202A11 C20E-030302A11 C20S-045202A11 C20E-045302A11
C20S-060202A11 C20E-060302A11 C20S-075202A11 C20E-075302A11
C20S-090202A11 C20E-090302A11 C20S-105202A11 C20E-105302A11
C20S-120202A11 C20E-120302A11 C20S-015203A11 C20E-015303A11
C20S-030203A11 C20E-030303A11 C20S-045203A11 C20E-045303A11
C20S-060203A11 C20E-060303A11 C20S-075203A11 C20E-075303A11
C20S-090203A11 C20E-090303A11 C20S-105203A11 C20E-105303A11
C20S-120203A11 C20E-120303A11 C20S-135203A12 C20E-135303A12
C20S-150203A12 C20E-150303A12 C20S-165203A12 C20E-165303A12
C20S-180203A12 C20E-180303A12 C20S-015204A11 C20E-015304A11
C20S-030204A11 C20S-045204A11 C20S-060204A11 C20S-075204A11
C20E-075304A11 C20S-090204A11 C20E-090304A11 C20S-105204A11
C20E-105304A11 C20S-120204A11 C20E-120304A11 C20S-135204A12
C20E-135304A12 C20S-150204A12 C20E-150304A12 C20S-165204A12
C20E-165304A12 C20S-180204A12 C20E-180304A12
C20S-030102A11 C20E-030302A21 C20S-045102A11 C20E-045302A21
C20S-060102A11 C20E-060302A21 C20S-075102A11 C20E-075302A21
C20S-090102A11 C20E-090302A21 C20S-105102A11 C20E-105302A21
C20S-120102A11 C20E-120302A21 C20S-030103A11 C20E-030303A21
C20S-045103A11 C20E-045303A21 C20S-060103A11 C20E-060303A21
C20S-075103A11 C20E-075303A21 C20S-090103A11 C20E-090303A21
C20S-105103A11 C20E-105303A21 C20S-120103A11 C20E-120303A21
C20S-135103A12 C20E-135303A22 C20S-150103A12 C20E-150303A22
C20S-165103A12 C20E-165303A22 C20S-180103A12 C20E-180303A22
C20S-075104A11 C20E-075304A21 C20S-090104A11 C20E-090304A21
C20S-105104A11 C20E-105304A21 C20S-120104A11 C20E-120304A21
C20S-135104A12 C20E-135304A22 C20S-150104A12 C20E-150304A22
C20S-165104A12 C20E-165304A22 C20S-180104A12 C20E-180304A22
C20S-030202A11 C20E-030302A21 C20S-045202A11 C20E-045302A21
C20S-060202A11 C20E-060302A21 C20S-075202A11 C20E-075302A21
C20S-090202A11 C20E-090302A21 C20S-105202A11 C20E-105302A21
C20S-120202A11 C20E-120302A21 C20S-030203A11 C20E-030303A21
C20S-045203A11 C20E-045303A21 C20S-060203A11 C20E-060303A21
C20S-075203A11 C20E-075303A21 C20S-090203A11 C20E-090303A21
C20S-105203A11 C20E-105303A21 C20S-120203A11 C20E-120303A21
C20S-135203A12 C20E-135303A22 C20S-150203A12 C20E-150303A22
C20S-165203A12 C20E-165303A22 C20S-180203A12 C20E-180303A22
C20S-030204A11 C20E-030304A21 C20S-045204A11 C20E-045304A21
C20S-060204A11 C20E-060304A21 C20S-075204A11 C20E-075304A21
C20S-090204A11 C20E-090304A21 C20S-105204A11 C20E-105304A21
C20S-120204A11 C20E-120304A21 C20S-135204A12 C20E-135304A22
C20S-150204A12 C20E-150304A22 C20S-165204A12 C20E-165304A22
C20S-180204A12 C20E-180304A22 C20S-075204A11 C20E-075304A21
C20S-090204A11 C20E-090304A21 C20S-105204A11 C20E-105304A21
C20S-120204A11 C20E-120304A21 C20S-135204A12 C20E-135304A22
C20S-150204A12 C20E-150304A22 C20S-165204A12 C20E-165304A22
C20S-180204A12 C20E-180304A22 C20S-030103A21 C20E-030303A21
C20S-045103A21 C20E-045303A21 C20S-060103A21 C20E-060303A21
C20S-075103A21 C20E-075303A21 C20S-090103A21 C20E-090303A21
C20S-105103A21 C20E-105303A21 C20S-120103A21 C20E-120303A21
C20S-135103A22 C20E-135303A22 C20S-150103A22 C20E-150303A22
C20S-165103A22 C20E-165303A22 C20S-180103A22 C20E-180303A22
C20S-030104A21 C20E-030304A21 C20S-045104A21 C20E-045304A21
C20S-060104A21 C20E-060304A21 C20S-075104A21 C20E-075304A21
C20S-090104A21 C20E-090304A21 C20S-105104A21 C20E-105304A21
C20S-120104A21 C20E-120304A21 C20S-135104A22 C20E-135304A22
C20S-150104A22 C20E-150304A22 C20S-165104A22 C20E-165304A22
C20S-180104A22 C20E-180304A22 C20S-030202A21 C20E-030302A21
C20S-045202A21 C20E-045302A21 C20S-060202A21 C20E-060302A21
C20S-075202A21 C20E-075302A21 C20S-090202A21 C20E-090302A21
C20S-105202A21 C20E-105302A21 C20S-120202A21 C20E-120302A21
C20S-030203A21 C20E-030303A21 C20S-045203A21 C20E-045303A21
C20S-060203A21 C20E-060303A21 C20S-075203A21 C20E-075303A21
C20S-090203A21 C20E-090303A21 C20S-105203A21 C20E-105303A21
C20S-120203A21 C20E-120303A21 C20S-135203A22 C20E-135303A22
C20S-150203A22 C20E-150303A22 C20S-165203A22 C20E-165303A22
C20S-180203A22 C20E-180303A22 C20S-S16/C20E-S16 C20S-S15/C20E-S15
C20S-S14/C20E-S14 M20S-02150A120 1016405 M20E-02150A120 1016421
M20S-03140A120 1016428 M20E-03140A120 1016429 M20S-04130A120 1016509
M20E-04130A120 1016510 M20S-061A3A120 1016446 M20E-061A3A120 1016447
M20S-071A3A120 1016434 M20E-071A3A120 1016435 M20S-081A2A120 1016438
M20E-081A2A120 1016439 M20S-081A3A120 1016440 M20E-081A3A120 1016441
M20S-091A3A120 1016442 M20E-091A3A120 1016443

THW-3-G1/4-A4-L200
THW-3-N1/4-A4-L200
TP-104A-TRI3/4-H1141-L035
TP-104A-TRI3/4-H1141-L100
TP-104A-DN25K-H1141-L035
TP-104A-DN25K-H1141-L100
THW-3-TRI3/4-A4-L035
THW-3-TRI3/4-A4-L100
THW-3-DN25K-L035
THW-6-DN25K-A4-L100
TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L013
TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L024
TC-103A-G1/8-AP6-H1140-L013
TC-103A-G1/8-AP6-H1140-L024
TT-100-LI6-H1140
TC-100-AP6-H1140
THW-3-G1/2-A4-L050
THW-3-G1/2-A4-L100
THW-3-G1/2-A4-L150
THW-3-G1/2-A4-L250
THW-3-N1/2-A4-L050
THW-3-N1/2-A4-L100
THW-3-N1/2-A4-L150
THW-3-N1/2-A4-L250
THW-3-TRI3/4-A4-L050
THW-3-TRI3/4-A4-L100
THW-3-TRI3/4-A4-L150
THW-3-TRI3/4-A4-L250
THW-3-DN25K-A4-L050
THW-3-DN25K-A4-L100
THW-3-DN25K-A4-L150
THW-3-DN25K-A4-L250
THW-6-G1/2-A4-L050
THW-6-G1/2-A4-L100
THW-6-G1/2-A4-L150
THW-6-G1/2-A4-L250

THW-6-N1/2-A4-L050
THW-6-N1/2-A4-L100
THW-6-N1/2-A4-L150
THW-6-N1/2-A4-L250
THW-6-TRI3/4-A4-L050
THW-6-TRI3/4-A4-L100
THW-6-TRI3/4-A4-L150
THW-6-TRI3/4-A4-L250
THW-6-DN25K-A4-L050
THW-6-DN25K-A4-L150
THW-6-DN25K-A4-L250
TP-203A-CF-H1141-L300
TP-206A-CF-H1141-L100
TP-206A-CF-H1141-L150
TP-206A-CF-H1141-L200
TP-206A-CF-H1141-L300
TP-306A-CF-H1141-L1000
TP-306A-CF-H1141-L2000
TP-306A-CF-H1141-L5000
TP-203A-CF-H1141-L200
CF-M-6-G1/4-A4
CF-M-6-N1/4-A4
CF-P-6-G1/4-A4
CF-P-6-N1/4-A4
THW-3-G1/2-A4-L200
TP-406B-G1/4BY-H1141-L250
TT-206A-CF-LI6-H1140-L0100
TT-206A-CF-LI6-H1140-L0150
TP-206A-CF-H1141-L500
TP-206A-CF-H1141-L600
TP-206A-CF-H1141-L1000
TP-203A-CF-H1141-L500
TP-206A-CF-H1141-L850
TP-203A-CF-H1141-L1000
THW-6-N1/2-A4-L500
THW-6-N1/2-A4-L750
TP-203A-CF-H1141-L2000
FRONTSCHILD 8-TE
THW-6-G1/2-A4-L450
FRONTSCHILD 12-TE
THW-3-UNI25-A4-L035
THW-3-UNI25-A4-L100
TP-305A-L5000
TP-305A-L1000
TP-203A-CF-H1141-L085
THW-6-N1/2-A4-L063.5
TT-100-LI6-H1140/S713
TC-203A-CF-AP6-H1140-L0100-SP 80/60
TP-MZ-001
TP-MZ-002
TP-MZ-003
TP-MZ-004
TP-MZ-005
THW-3-N1/4-A4-L950
TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L013/S 713
TT-103A-G1/8-LI6-H1140-L024/S 713
TT-206A-CF-LI6-H1140-L0100/S7 13
TT-206A-CF-LI6-H1140-L0150/S7 13
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
TP-206B-CF-H1141-L200/D805
TP-203A-CF-H1141-L080
TT-PROGKIT
TC-PROGKIT
CF-M-6-M18-A4
TP-104A-N1/4-H1141-L035
TP-104A-G1/4-H1141-L035
THW-3-N1/4-A4-L075
CF-M-6-N1/2-A4
CF-M-6-G1/2-A4
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L0250
THW-6-G1/2-A4-L080
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L100
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L150
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100-50...150°C
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50...150°C
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L100-50...50°C
TTM050C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50...50°C
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L100
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L150
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100-50...150°C
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150-50...150°C
TTM050C-206A-CF-LI6-H1140-L100-50...50°C
TTM050C-206A-CF-LI6-H1140-L150-50...50°C
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013 -50...50°C
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L024
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L024 -50...50°C
TP-103A-G1/2-L070 0,3M
TP-208A-CFA4-H1141-L150
TTM150C-206B-G1/2-LI6-H1140-L0150
TP-203A-CF-H1141-L1000/D807
TTK100C-206B-G1/2-LI6-PG16-L400/I300
TP-119B-3/4UNCA4-H1141
TC-100-AP6-H1140/S713
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L200
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L300
TP260C-306B-CF-H1141-L5000/D808
TP-206B-CF-H1141-L800/D805
TP-203A-CF-H1141-L470
TP-203A-CF-H1141-L620
THW-3-G1/4-A4-L420
THW-3-G1/4-A4-L570
TP260C-306B-CF-H1141-L1800/D808
TP260C-306B-CF-H1141-L2700/D808
FRONTSCHILD MC15
MESSERLEISTE MC15
VERPACKUNG MC
FRONTSCHILD MC 82-2425
FRONTSCHILD MC 82-2450
SENSOPLEX1 LEISTUNGSRELAIS
TP-206A-CF-H1141-L400
TP-206A-CF-H1141-L250
TP-206A-CF-H1141-L350
TP-206A-CF-H1141-L450
THW-6-N1/2-A4-L200
THW-6-N1/2-A4-L300
THW-6-N1/2-A4-L400
TP-104A-TRI3/4-H1141-L060
THW-6-G1/2-A4-L600
TP-206A-CF-H1141-L650
TP-101KK1-DOM3,2A4-L006 0,1M


现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

品牌 订货号 型号
SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
SICK 1051784 GTE6-N1212
SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
SICK 6009382 DOL-1204-G02M
SICK 6009867 DOL-1204-W05M
SICK 6009866 DOL-1204-G05M
SICK 6009872 DOL-0804-G05M
SICK 6012643 WTB140-P430
SICK 1042066 WL4S-3P2230
SICK 1003865 PL80A
SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
OPTEX 12220 NF-DB01
西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
P+F   NBN8-18GM50-E2
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
FESTO 159670 PUN-12x2-BL
FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
FESTO 170681 HE-D-MINI
诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN


Brand Product Product name
CAPTRON 100179  
CAPTRON 100185 CAA-450-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100189 CAA-550-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100216 CAA-350-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100225 CAA-180-H18G4T-PO6/CP174
CAPTRON 100252 ISM-2000/24VDC
CAPTRON 100256 IT-M12-4QD
CAPTRON 100260 OG-30T-PU6
CAPTRON 100271 OGR-10T-PU6
CAPTRON 100274 OGR-50T-PU6
CAPTRON 100275 OGR-80T-PU6
CAPTRON 100276 OGR-120T-PU6
CAPTRON 100277 OGR-20T-PU6
CAPTRON 100293 i20B-F56M-PS6
CAPTRON 100313 CHT1-559PRS-30
CAPTRON 100314 CHT1-1K9D-30
CAPTRON 100315 CHT12-T58P-205
CAPTRON 100318 CHT1-1K9B-30
CAPTRON 100319 CHT1-158D-19
CAPTRON 100321 CHT1-19XPRSS-H
CAPTRON 100325 CHT1-158B-30
CAPTRON 100329 CHT1-17XB-H
CAPTRON 100330 CHT1-17XB-10
CAPTRON 100331 CHT1-15XB-H
CAPTRON 100334 CHT1-55GP-30
CAPTRON 100335 CHT1-559P-29
CAPTRON 100336 CHT1-55GP-29
CAPTRON 100344 CHT1-559P-H
CAPTRON 100346 CHT1-198BRSO-30
CAPTRON 100349 CHT1-178P-H
CAPTRON 100350 CHT1-579P-H
CAPTRON 100364 CHT1-158B-371
CAPTRON 100368 CHT1-158B-368
CAPTRON 100401 CHT3-07XP-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100418 CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29
CAPTRON 100421 CHT32-170B-40/TG-SR
CAPTRON 100423 CHT3-476P-29/TG-SR
CAPTRON 100426 CHT3-185B-41/TG-YW
CAPTRON 100427 CHT3-456PV-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100428 CHT3-15HB-30/TG-SR/ST
CAPTRON 100537 CTL1-158-30/RYG
CAPTRON 100582 CAA-60-H18G4T-PS6/CP174相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪


主营品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺

 上一页:德国sick传感器光栅C4MT-07824EAA03FE0 |   下一页:德国SICK传感器 安全光栅WL12-3P2431

发布时间: 2015/5/24 22:41:10   阅览次数:4625  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司