SICK CLV61x 一维条码阅读器

 上一页:SICK CLV69x 一维条码阅读器 |   下一页:SICK CLV6xx系列 一维条码阅读器
SICK CLV61x 一维条码阅读器
描述:

SMART610智能解码技术,读取性能高
支持SICK CANBus,可组32个主从或多主网络
统一Sopas软件配置,数据输出格式灵活
一次触发最多可读取50个条码
Eco、CAN、Filedbus三种版本可选,适应各种应用
有专门为内部物流行业应用开发的型号
紧凑的外形设计

内部物流:
托盘或周转箱条码识别
纸板箱条码识别
日化消费品:
食品饮料包装条码识别
包装箱条码识别
电子:电子产品包装盒
 客户受益

SMART610智能解码技术,即使对质量不好的条码也能做到可靠解码。
支持SICK CANBus,可以在不增加成本的情况下,组成主从或多主网络,从而满足客户的组网需求。
Sopas软件友好的界面和灵活的数据输出格式,大大简化对条码阅读器的配置。
更多的版本和型号选择,可以满足客户不同应用需求。
支持克隆模块,可以完成条码阅读器的快速更换。

应用案例

确保包装线上每袋种子都能被正确有效识别

>>性能、稳定性、价格等等,做种子包装应用的客户为了选择一款合适的条码阅读器,可能需要考虑很多因素。CLV610 以其非常高的性价比和稳定性最终成为了客户最佳的选择。

在中国,越来越多的种子生产商希望在他们的包装线上能引入自动识别技术以进行有效地分拣和追踪。我们的客户是这一应用领域的知名系统集成商。在应用现场,尘土飞扬,条码以较差的质量被打印在尼龙袋上且在阅读时可能有一个倾斜的角度。这些要求条码阅读器必须有较高的IP 防护等级和优秀的阅读性能。出于成本考虑,客户开始选择了某知名手持式条码阅读器供应商的一款固定式条码阅读器,然而在使用中,问题随之而来。首先读码率很低以至于输送线总是被频繁的停下来进行补扫;其次一年之后有大约三分之一的条码阅读器不能正常工作了。因此他们决定重新选择一款更合适的条码阅读器。

稳定可靠且具有高性价比和IP65 防护等级的条码阅读器:CLV610

恰恰就在那时,西克 CLV610固定式条码阅读器刚刚上市。首先,IP65 的防护等级能够有效保护条码阅读器的激光和元器件免受灰尘的污染。其次,因为SMART 智能解码技术,CLV610 拥有杰出的读码性能,即使条码部分损坏或者读取方位有一个角度,也能做到很好地读取。再次,在 CLV6xx 固定式条码阅读器系列里其价位也最有可能被客户接受。毫无疑问,我们马上向客户推荐了CLV610 产品。客户知道西克是一个国际知名品牌因此相信我们产品的质量。尽管我们的报价比他们之前采用的型号高了不少,但他们还是决定立即开始测试。

现场测试、快速销售并且长期稳定运行

我们迅速准备了样品并且安排了技术工程师支持他们。在现场车间测试几天之后,CLV610 杰出的性能给系统集成商和最终用户都留下了深刻的印象。测试样品直接被买下并安装到了生产线上。不久之后,10 套的订单又来了。到现在为止,他们已经采购了40 套CLV610 条码阅读器;并且 客户还准备以后采用更多西克的传感器产品。

其他SICK条码扫描仪型号

型号 型号
IME08-1B5PSZT0K IME12-02BPOZW2K
IME08-1B5PSZT0S IME12-02BPOZW2S
IME08-1B5PSZW2K IME12-02BNSZC0K
IME08-1B5PSZW2S IME12-02BNSZC0S
IME08-1B5POZT0K IME12-02BNSZW2K
IME08-1B5POZT0S IME12-02BNSZW2S
IME08-1B5POZW2K IME12-02BNOZC0S
IME08-1B5POZW2S IME12-02BNOZC0K
IME08-1B5NSZT0K IME12-02BNOZW2K
IME08-1B5NSZT0S IME12-02BNOZW2S
IME08-1B5NSZW2K IME12-04NPSZC0K
IME08-1B5NSZW2S IME12-04NPSZC0S
IME08-1B5NOZT0K IME12-04NPSZW2K
IME08-1B5NOZT0S IME12-04NPSZW2S
IME08-1B5NOZW2K IME12-04NPOZC0K
IME08-1B5NOZW2S IME12-04NPOZC0S
IME08-2N5PSZT0K IME12-04NPOZW2K
IME08-2N5PSZT0S IME12-04NPOZW2S
IME08-2N5PSZW2K IME12-04NNSZC0K
IME08-2N5PSZW2S IME12-04NNSZC0S
IME08-2N5POZT0K IME12-04NNSZW2S
IME08-2N5POZT0S IME12-04NNSZW2K
IME08-2N5POZW2K IME12-04NNOZC0K
IME08-2N5POZW2S IME12-04NNOZC0S
IME08-2N5NSZT0K IME12-04NNOZW2K
IME08-2N5NSZT0S IME12-04NNOZW2S
IME08-2N5NSZW2K IME12-04BPSZC0K
IME08-2N5NSZW2S IME12-04BPSZC0S
IME08-2N5NOZT0K IME12-04BPSZW2K
IME08-2N5NOZT0S IME12-04BPSZW2S
IME08-2N5NOZW2K IME12-04BPOZC0K
IME08-2N5NOZW2S IME12-04BPOZC0S
IME08-02BPSZT0K IME12-04BPOZW2K
IME08-02BPSZT0S IME12-04BPOZW2S
IME08-02BPSZW2K IME12-04BNSZC0K
IME08-02BPSZW2S IME12-04BNSZC0S
IME08-02BPOZT0K IME12-04BNSZW2K
IME08-02BPOZT0S IME12-04BNSZW2S
IME08-02BPOZW2K IME12-04BNOZC0K
IME08-02BPOZW2S IME12-04BNOZC0S
IME08-02BNSZT0K IME12-04BNOZW2K
IME08-02BNSZT0S IME12-04BNOZW2S
IME08-02BNSZW2K IME12-08NPSZC0K
IME08-02BNSZW2S IME12-08NPSZC0S
IME08-02BNOZT0K IME12-08NPSZW2K
IME08-02BNOZT0S IME12-08NPSZW2S
IME08-02BNOZW2K IME12-08NPOZC0K
IME08-02BNOZW2S IME12-08NPOZC0S
IME08-04NPSZT0K IME12-08NPOZW2K
IME08-04NPSZT0S IME12-08NPOZW2S
IME08-04NPSZW2K IME12-08NNSZC0K
IME08-04NPSZW2S IME12-08NNSZC0S
IME08-04NPOZT0K IME12-08NNSZW2K
IME08-04NPOZT0S IME12-08NNSZW2S
IME08-04NPOZW2K IME12-08NNOZC0K
IME08-04NPOZW2S IME12-08NNOZW2K
IME08-04NNSZT0K IME12-08NNOZW2S
IME08-04NNSZT0S IME12-08NNOZC0S
IME08-04NNSZW2K IME12-04BPOZC0SS01
IME08-04NNSZW2S IME12-04BPSZU3S
IME08-04NNOZT0K IME12-02BPSZW5K
IME08-04NNOZT0S IME12-04NPSZW5K
IME08-04NNOZW2K IME12-04BPSZU3K
IME08-04NNOZW2S IME12-02BPSZWDSS02
IME08-05NPSZT0SS01 IME12-04NPSZWDSS03
IME08-1B5NSZW5S IME12-04BPSZT0K
IME08-04NPSZUDSS02 IME12-02BPSZU3S
IME08-02BPSZW5S IME12-04BPSVWDS
IME08-1B5NSZU2K IME12-04NPSZU6S
IME08-02BNOZW5S IME12-04BPSZW5S
IME08-02BNOZW6S IME12-04NPSZW5S
IME08-2N5PSZW5K IME12-02BPSZWDSS04
IME08-02BNSZU2S IME12-04NPPZC0K
IME08-02BPOZW5K IME12-04NPOZU6S
IME08-02BPSZW5K IME12-04NPSVC0KS09
IME08-02BPSZWDSS06 IME12-04BNSVWDK
IME08-04NPSZT0KS07 IME12-04BPSZT0KS08
IME08-02BPOVT0SS08 IME12-04BPSZW5K
IME08-02BNSZT0KS09 IME12-04BNSZWDSS12
IME08-1B5NSZW2KS10 IME12-04BNSZW5S
IME08-04NPSZW5K IME12-04BNOZW5S
IME08-02BNSZC0S IME12-04BNOZW6S
IME08-02BPSZC0S IME12-08NPSZW6K
IME08-02BPOZC0S IME12-02BNSZW2KS14
IME08-04NPOZC0S IME12-02BNSZW2KS15
IME08-04NPSZC0S IME12-02BNOZW2KS16
IME08-02BPSVT0SS12 IME12-04BPSZT0KS17
IME08-1B5PSVC0S IME12-02BPSZW5S
IME08-04NPSZW5KS14 IME12-08NPSZW5S
IME08-02BPSVT0SS17 IME12-04BPSZWDKP02
IME08-04NPOZW5K IME12-04BPSZW1KP03
IME08-04NPOZW6K IME12-04NPSZU2K
IME12-02BPSZC0K IME12-04BPSVW2S
IME12-02BPSZC0S IME12-02BPSZW6K
IME12-02BPSZW2K IME12-04BNSZW5K
IME12-02BPSZW2S IME12-08NPOZW6S
IME12-02BPOZC0K IME12-02BPSZW6S
IME12-02BPOZC0S IME12-04BPSZPDS
IME12-04BPSZPDSS24
CLV50x 一维条码阅读器 1041984 CLV631-3000 08 CLV630
CLV6xx系列 一维条码阅读器 1041985 CLV631-3120 08 CLV630
CLV61x 一维条码阅读器 1041986 CLV631-6000 08 CLV630
CLV69x 一维条码阅读器 1041987 CLV631-6120 08 CLV630
1015421 CLV410-0010 08 CLV410 1041988 CLV632-0000 08 CLV630
1015427 CLV410-1010 08 CLV410 1041989 CLV632-0120 08 CLV630
1016701 CLV410-1910S01 08 CLV410 1041990 CLV632-1000 08 CLV630
1016767 CLV414-1010 08 CLV410 1041991 CLV632-1120 08 CLV630
1016831 CLV414-3010 08 CLV410 1041992 CLV632-2000 08 CLV630
1017368 CLV414-0010 08 CLV410 1041993 CLV632-2120 08 CLV630
1017396 CLV414-2010 08 CLV410 1041994 CLV632-3000 08 CLV630
1017527 CLV412-0010 08 CLV410 1041995 CLV632-3120 08 CLV630
1017528 CLV412-1010 08 CLV410 1041996 CLV632-6000 08 CLV630
1017534 CLV410-2010 08 CLV410 1041997 CLV632-6120 08 CLV630
1017536 CLV410-3010 08 CLV410 1049006 CLV630-0001S01 08 CLV630
1017538 CLV412-2010 08 CLV410 1050778 CLV631-0000F0 08 CLV630
1017540 CLV412-3010 08 CLV410 1051733 CLV630-0000F0 08 CLV630
1017850 CLV410-2910S01 08 CLV410 1051734 CLV630-1000F0 08 CLV630
1017950 CLV414-1010S01 08 CLV410 1051861 CLV631-0120F0 08 CLV630
1018276 CLV410-2010S02 08 CLV410 1051864 CLV630-6120F0 08 CLV630
1022629 CLV410-1010S10 08 CLV410 1042014 CLV640-0000 08 CLV640
1057125 CLV610-C0000 08 CLV610 1042015 CLV640-0120 08 CLV640
1058334 CLV615-F2000 08 CLV610 1042016 CLV640-1000 08 CLV640
1062846 CLV610-C1000 08 CLV610 1042017 CLV640-1120 08 CLV640
1040288 CLV620-0000 08 CLV620 1042018 CLV640-2000 08 CLV640
1041547 CLV620-0120 08 CLV620 1042019 CLV640-2120 08 CLV640
1041548 CLV620-1000 08 CLV620 1042020 CLV640-3000 08 CLV640
1041549 CLV620-1120 08 CLV620 1042021 CLV640-3120 08 CLV640
1041550 CLV620-2000 08 CLV620 1042022 CLV640-6000 08 CLV640
1041551 CLV620-2120 08 CLV620 1042023 CLV640-6120 08 CLV640
1041552 CLV620-3000 08 CLV620 1044873 CLV642-0000 08 CLV640
1041553 CLV620-3120 08 CLV620 1044874 CLV642-0120 08 CLV640
1041784 CLV621-0000 08 CLV620 1044875 CLV642-2000 08 CLV640
1041785 CLV621-0120 08 CLV620 1041290 CLV650-0000 08 CLV650
1041786 CLV621-1000 08 CLV620 1042121 CLV650-0120 08 CLV650
1041787 CLV621-1120 08 CLV620 1042124 CLV650-6000 08 CLV650
1041788 CLV621-2000 08 CLV620 1042125 CLV650-6120 08 CLV650
1041789 CLV621-2120 08 CLV620 1046557 CLV651-0000 08 CLV650
1041790 CLV621-3000 08 CLV620 1046558 CLV651-0120 08 CLV650
1041791 CLV621-3120 08 CLV620 1046559 CLV651-6000 08 CLV650
1041792 CLV622-0000 08 CLV620 1046560 CLV651-6120 08 CLV650
1041793 CLV622-0120 08 CLV620 1050845 CLV650-08300A 08 CLV650
1041794 CLV622-1000 08 CLV620 1052180 CLV650-0000F0 08 CLV650
1041795 CLV622-1120 08 CLV620 1052181 CLV650-6000F0 08 CLV650
1041796 CLV622-2000 08 CLV620 1018331 CLP100-0010 08 CLP100
1041797 CLV622-2120 08 CLV620 1018332 CLP100-2010 08 CLP100
1041798 CLV622-3000 08 CLV620 1018333 CLP100-0110 08 CLP100
1041799 CLV622-3120 08 CLV620 1018334 CLP100-2110 08 CLP100
1043068 CLV622-3121 08 CLV620 1051741 CLP510-0000 08 CLP100
1046168 CLV622-0000S01 08 CLV620 1046315 CLV503-0000 08 CLV50X
1046169 CLV622-2000S01 08 CLV620 1046316 CLV503-0110 08 CLV50X
1046170 CLV622-0120S01 08 CLV620 1046317 CLV505-0000 08 CLV50X
1046171 CLV622-2120S01 08 CLV620 1046318 CLV505-0110 08 CLV50X
1054103 CLV622-0120S50 08 CLV620 1046319 CLV505-1000 08 CLV50X
1024065 CLV480-0010 08 CLV480 1046320 CLV505-1110 08 CLV50X
1024066 CLV480-1010 08 CLV480 1016958 CLV490-0010 08 CLV490
1024067 CLV480-0011 08 CLV480 1016959 CLV490-1010 08 CLV490
1024068 CLV480-1011 08 CLV480 1016960 CLV490-0011 08 CLV490
1025494 CLV480-1010S01 08 CLV480 1016961 CLV490-1011 08 CLV490
1040706 CLV630-0000 08 CLV630 1018872 CLV490-6010 08 CLV490
1041969 CLV630-0120 08 CLV630 1019094 CLV490-7010 08 CLV490
1041970 CLV630-1000 08 CLV630 1019095 CLV490-6011 08 CLV490
1041971 CLV630-1120 08 CLV630 1019096 CLV490-7011 08 CLV490
1041972 CLV630-2000 08 CLV630 1019311 CLV490-2010 08 CLV490
1041973 CLV630-2120 08 CLV630 1019312 CLV490-2011 08 CLV490
1041974 CLV630-3000 08 CLV630 1019313 CLV490-3010 08 CLV490
1041975 CLV630-3120 08 CLV630 1019314 CLV490-3011 08 CLV490
1041976 CLV630-6000 08 CLV630 1041105 CLV485-0010 08 CLV490
1041977 CLV630-6120 08 CLV630 1043569 CLV485-1010 08 CLV490
1041978 CLV631-0000 08 CLV630 1056600 CLV690-0000 08 CLV690
1041979 CLV631-0120 08 CLV630 1056601 CLV690-1000 08 CLV690
1041980 CLV631-1000 08 CLV630 1056604 CLV691-0000 08 CLV690
1041981 CLV631-1120 08 CLV630 1056608 CLV692-0000 08 CLV690
1041982 CLV631-2000 08 CLV630 1056609 CLV692-1000 08 CLV690
1041983 CLV631-2120 08 CLV630 1019318 CLX490-0010 08 CLX490
1019319 CLX490-0011 08 CLX490


现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

品牌 订货号 型号
SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
SICK 1051784 GTE6-N1212
SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
SICK 6009382 DOL-1204-G02M
SICK 6009867 DOL-1204-W05M
SICK 6009866 DOL-1204-G05M
SICK 6009872 DOL-0804-G05M
SICK 6012643 WTB140-P430
SICK 1042066 WL4S-3P2230
SICK 1003865 PL80A
SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
OPTEX 12220 NF-DB01
西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
P+F   NBN8-18GM50-E2
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
FESTO 159670 PUN-12x2-BL
FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
FESTO 170681 HE-D-MINI
诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN


Brand Product Product name
CAPTRON 100179  
CAPTRON 100185 CAA-450-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100189 CAA-550-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100216 CAA-350-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100225 CAA-180-H18G4T-PO6/CP174
CAPTRON 100252 ISM-2000/24VDC
CAPTRON 100256 IT-M12-4QD
CAPTRON 100260 OG-30T-PU6
CAPTRON 100271 OGR-10T-PU6
CAPTRON 100274 OGR-50T-PU6
CAPTRON 100275 OGR-80T-PU6
CAPTRON 100276 OGR-120T-PU6
CAPTRON 100277 OGR-20T-PU6
CAPTRON 100293 i20B-F56M-PS6
CAPTRON 100313 CHT1-559PRS-30
CAPTRON 100314 CHT1-1K9D-30
CAPTRON 100315 CHT12-T58P-205
CAPTRON 100318 CHT1-1K9B-30
CAPTRON 100319 CHT1-158D-19
CAPTRON 100321 CHT1-19XPRSS-H
CAPTRON 100325 CHT1-158B-30
CAPTRON 100329 CHT1-17XB-H
CAPTRON 100330 CHT1-17XB-10
CAPTRON 100331 CHT1-15XB-H
CAPTRON 100334 CHT1-55GP-30
CAPTRON 100335 CHT1-559P-29
CAPTRON 100336 CHT1-55GP-29
CAPTRON 100344 CHT1-559P-H
CAPTRON 100346 CHT1-198BRSO-30
CAPTRON 100349 CHT1-178P-H
CAPTRON 100350 CHT1-579P-H
CAPTRON 100364 CHT1-158B-371
CAPTRON 100368 CHT1-158B-368
CAPTRON 100401 CHT3-07XP-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100418 CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29
CAPTRON 100421 CHT32-170B-40/TG-SR
CAPTRON 100423 CHT3-476P-29/TG-SR
CAPTRON 100426 CHT3-185B-41/TG-YW
CAPTRON 100427 CHT3-456PV-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100428 CHT3-15HB-30/TG-SR/ST
CAPTRON 100537 CTL1-158-30/RYG
CAPTRON 100582 CAA-60-H18G4T-PS6/CP174相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪


主营品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺

 上一页:SICK CLV69x 一维条码阅读器 |   下一页:SICK CLV6xx系列 一维条码阅读器

发布时间: 2014/5/18 23:04:21   阅览次数:5141  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司